top of page

Årsmöte

Dagordning vid Föreningen Kulturarv Kungälvs årsmöte i Kungälvs församlingshem

tisdagen den 26 mars kl 18:00.

1. Årsmötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Har kallelse skett enligt stadgarna
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare av protokollet (tillika rösträknare)
7. Information från KMV:s kassör
8. Styrelsens årsberättelse /Verksamhetsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Antagande av stadgar (omedelbar justering)
11. Val av ordförande för ett år
12. Val av styrelsens ledamöter och ersättare
13. Val av revisorer och ersättare
14. Val av valberedning, varav en sammankallande
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Styrelsens verksamhetsplan och budget
17. Behandling av inkomna motioner
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

bottom of page